تخصص ها

طراحی و اجرای راه های اصلی و فرعی / باند فرودگاه / محوطه های صنعتی، ورزشی، مسکونی با روش های آسفالت، روسازی بتنی، بتن غلتکی و روسازی های ترکیبی / آسفالت پلیمری / بتن غلتکی رنگی