تخصص ها

اجرای شبکه های جمع آوری آبهای سطحی، آبخیزداری / سیستم های انتقال آب و فاضلاب و سیالات، خطوط انتقال نفت و پتروشیمی / فناوری های تصفیه آب های شور و بازیافت فاضلاب های صنعتی و شهری / اجرای کانال ها، آب بند ها و سدها