تجربه ها

اجرای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهر جدید بینالود 1382
شرح خدمات انجام شده : احداث کانال
کارفرما :
آخرین وضعیت پروژه : تحویل قطعی

آب