تجربه ها

انبار و هانگار شهید مطهری مشهد
شرح خدمات انجام شده : ساخت دو سوله ظرف مدت 57 روز کاری از پی تا کلید
کارفرما : شرکت خدمات گمرکی ایران
آخرین وضعیت پروژه : تحویل قطعی

ابنیه