تجربه ها

شهرک صنعتی نجم آباد
شرح خدمات انجام شده :
کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز
آخرین وضعیت پروژه : تحویل قطعی

راه