تجربه ها

شهرک صنعتی شمس آباد
شرح خدمات انجام شده :
کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
آخرین وضعیت پروژه : تحویل قطعی

راه