کارگاه تخصصی ضرورت به کار گیری رویه های بتنی در ایران

کارگاه تخصصی ضرورت به کار گیری رویه های بتنی در ایران
مهندس جاوید خطیبی با موضوع رویه های بتنی غلتکی و بتن غلتکی رنگی در این نشست سخنرانی خواهند کرد

سخنرانی آقای مهندس جاوید خطیبی
 دبیر کمیته ملی رویه های بتنی
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران
و رئیس هیئت مدیره زرین کوه
با موضوع “رویه های بتن غلتکی و بتن غلتکی رنگی”
در کارگاه تخصصی ضرورت به کار گیری رویه های بتنی در ایران
سه شنبه 22 دی ماه 1394
ساعت 10 صبح
نمایشگاه بین المللی تهران، سالن خلیج فارس

 

94/10/21
1618